O NAS

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia. Działa zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut nadany przez Radę Gminy. Realizuje zadania z zakresu tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przy pomocy której samorząd terytorialny wykonuje własne zadania z zakresu upowszechniania kultury.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: GOK Jerzmanowice – z siedzibą w Jerzmanowicach, oraz filie w Przegini (Dom Ludowy) i w Racławicach (Wiejski Dom Kultury).

Nasza działalność

Przedmiotem działalności GOK i placówek terenowych jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, udostępnianiu, popularyzacji i ochronie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, a także działalność w zakresie sportu, zajęć świetlicowych oraz promocji gminy.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z filiami realizuje swoje zadania poprzez organizowanie imprez, wystaw, konkursów, zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych oraz wyjazdów na różnego rodzaju konkursy, przeglądy, festiwale. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, kołami gospodyń, stowarzyszeniami, klubami seniora oraz instytucjami kultury z gmin ościennych.

GOK działa na bazie dotacji budżetowej, przyznawanej przez Organizatora, dochodów własnych oraz darowizn, które w całości są przeznaczone na działalność statutową.