rodo

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej jako: “Administrator“) jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: http://www.gok.jerzmanowice.eu

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w postaci Pana/Pani wizerunku są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 litery e) oraz a) rozporządzenia RODO*, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicząc w wydarzeniu, wyraża Pan/Pani zgodę na publikację danych osobowych w postaci wizerunku w następujących miejscach: na stronie internetowej GOK-u, w publikacjach pamiątkowych, tablicach i wystawach związanych z działalnością ośrodka. Zgoda w każdej chwili może zostać odwołana poprzez przesłanie stosownej informacji do Inspektora Ochrony Danych.

Celem przetwarzania Pana/Pani wizerunku jest promocja działań artystycznych i kulturalnych z terenu gminy i regionu oraz promocja Gminnego Ośrodka Kultury jako obiektu kulturalnego wykonującego swoje zadania statutowe, w tym m.in.: upowszechnianie i udostępniania dóbr kultury, ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką profesjonalną, sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością artystyczną, edukowanie dzieci i młodzieży, promowania działalności gminy.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)