regulamin

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach jest:

 • Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

 • Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub pracownika Gminnego Ośrodka Kultury na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 • W przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej wg „Cennika Ośrodka Kultury” do 10 dnia danego miesiąca.

 • Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy uczestnik notorycznie opuszcza zajęcia, w wymiarze przekraczającym 50% zajęć w okresie 3 miesięcy lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

 • W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia (wszelkiego rodzaju konkursy, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty itp.) odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, czasie i miejscu.

 2. Program zajęć oraz czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach.

 6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

III.ZASADY UISZCZANIA OPŁAT (W PRZYPADKU ZAJĘĆ ODPŁATNYCH)

 1. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana zgodnie z aktualnym na dany sezon cennikiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach oraz innych stawek.

 2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Ośrodka Kultury z podanym nazwiskiem uczestnika, nazwą oraz datą zajęć, którego opłata dotyczy (Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97, nr rachunku bankowego: 11 8589 0006 0150 0000 0244 0002).

 3. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem rodzic lub opiekun zobowiązany jest potwierdzić ten fakt okazaniem stosownego dokumentu.

 4. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający trudną sytuację materialno-rodzinną.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje „Deklarację uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach”.

 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.

 3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora.

 4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

 5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach lub jego filii.

 6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 7. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach.

 8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

 9. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.

 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach.

 12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach

 13. Zabrania się przebywania na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach oraz jego filii osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

 14. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach oraz jego filii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć/warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor GOK.

V. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z GMINNYM OSRODKIEM KULTURY W JERZMANOWICACH

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach może zawierać umowy z podmiotami zewnętrznymi.

 2. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.

 3. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

VI. UCZESTNICY MAŁOLETNI

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora.

 2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.

 3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.

 4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.

 5. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu, instruktor oraz Ośrodek Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

 6. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.

 7. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach poza budynkiem: w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np. plac zabaw itp.), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

 4. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty itp. odbywające się poza terenem, w którym prowadzone są zajęcia wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka Kultury.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.