Regulamin

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W JERZMANOWICACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach zwanego dalej „GOK”.

2. Regulamin określa w szczególności:


      a) zakres działania i organizację GOK,

      b) zasady wykonywania funkcji kierowniczych,

      c) zakres działania i kompetencje pracowników,

      d) podstawowe zasady planowania pracy GOK,

      e) organizacja pracy GOK

3. Ośrodek działa na podstawie:

      a) Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 1231                    z późn. zm.),

      b) Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia o utworzeniu GOK,

      c) Statutu GOK,

      d) Niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Zakres działania GOK

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach jest samorządową instytucją kultury, której siedziba znajduje się w Jerzmanowicach.

2. GOK realizuje zadania w zakresie:

      a) rozwoju i kształtowania potrzeb i aspiracji kulturalnych drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa                     mieszkańców gminy,

      b) utrwalania dziedzictwa postępowych tradycji kulturalnych, udostępniania humanistycznych treści                             kultury ogólnoludzkiej i ogólnonarodowej,

      c) edukacji kulturalnej mieszkańców gminy,

      d) wzbogacania dorobku kultury gminy,

      e) organizowania różnorodnych imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych,

      f) promocji Gminy.

1. GOK realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy.

2. GOK może prowadzić inną działalność niż kulturalna.

Rozdział III

Organizacja GOK

1. Pracą GOK kieruje dyrektor, który zarządza Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Funkcjonowanie GOK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań przed dyrektorem GOK.

3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni główny instruktor z wyjątkiem spraw związanych z działalnością finansową.

4. GOK realizuje swoje zadania w oparciu o:

      a) pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych,

      b) osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

1. Pracownicy etatowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

2. Strukturę GOK określa załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Dopuszcza się tworzenie innych stanowisk pracy funkcjonujących w GOK.

 

Rozdział IV

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych i zakres działań i kompetencje pracowników GOK

 

I. DYREKTOR GOK

1. Dyrektor kieruje pracą GOK, ponosi odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań, a w szczególności:

      a) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy GOK,

       b) dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność i kieruje pracą                          pracowników zatrudnionych w GOK,

      c) realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,

      d) ustala plan pracy GOK,

      e) zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa.

2. Do wyłącznych kompetencji dyrektora GOK należy:

      a) prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte wydatkowanie powierzonych środków,

      b) sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,

      c) sporządzanie sprawozdań z działalności GOK,

      d) zawieranie umów związanych z działalnością GOK.

3. Dyrektor GOK jest zobowiązany do:

      a) ustalania założeń do planów działalności GOK zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi,

      b) kontroli wykonywania zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,

      c) rozstrzygania sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań,

      d) kontroli i koordynacji działań pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie                     i umowę o dzieło.

 

II.   GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Do zadań szczegółowych Głównego Księgowego należy:

      a) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

      b) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego                        dysponowania środkami,

      c) opracowywanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego,

      d) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb ośrodka dochodami własnymi i zasilającymi,

      e) współpraca  z Izbami i Urzędami Skarbowymi.

2. Główny Księgowy odpowiada przed Dyrektorem za prawidłową gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury.

 

III.  REDAKTOR GMINNEJ GAZETY

Do zadań szczegółowych redaktora gazety należy:

      a)   zbieranie materiałów do miesięcznika „Ostaniec",

      b)   redakcja i skład miesięcznika „Ostaniec",

      c)   obróbka materiałów graficznych do miesięcznika,

      d)   obróbka graficzna i skład materiałów promocyjno-informacyjnych.

 

IV.   INSTRUKTOR GOK ds. MUZYKI

1. Pracownik zatrudniony w Ośrodku wykonuje zadania zawarte w rocznym planie pracy. Instruktorzy zobowiązani są do przygotowania własnych propozycji planów miesięcznych i przedstawienia ich dyrektorowi do 1 -go każdego miesiąca.

2. Pracownik GOK wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich wykonywanie.

3. Do zakresu działań i kompetencji instruktora GOK ds. muzyki należy:

      a) programowanie i bezpośrednie organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie Gminy                         Jerzmanowice-Przeginia,

      b) realizowanie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, świetlicami               środowiskowymi, biblioteką, przedszkolami, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami                                       pozarządowymi,

      c) oprawa muzyczna organizowanych imprez z okazji świąt państwowych, okolicznościowych, rocznic                           i innych,

      d) opieka merytoryczna nad zespołami muzycznymi, grupami śpiewaczymi i orkiestrami dętymi,

      e) prowadzenie dzienników zajęć,

      f) prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej,

      i) inne.

 

V.   INSTRUKTOR ds. KULTURY

1. Pracownik zatrudniony w Ośrodku wykonuje zadania zawarte w rocznym planie pracy. Instruktorzy zobowiązani są do przygotowania własnych propozycji planów miesięcznych i przedstawiania ich dyrektorowi do 1 – go każdego miesiąca.

2. Pracownik GOK wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności ustalonym     przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich wykonywanie.

3. Do zakresu działań i kompetencji instruktora GOK ds. kultury należy:

      a) programowanie i bezpośrednie organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie Gminy                          Jerzmanowice-Przeginia,

      b) realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami,                świetlicami środowiskowymi, biblioteką, przedszkolami, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami                              pozarządowymi,

      c) oprawa plastyczna i muzyczna organizowanych imprez z okazji świąt państwowych, okolicznościowych,                    rocznic i innych,

      d) opieka merytoryczna nad kołami gospodyń wiejskich,

      e) organizacja imprez plenerowych oraz innych imprez promujących lokalne tradycje i zwyczaje,

      f) działalność związana z realizacją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowice-Przeginia w oparciu                     o produkty regionalne,

      g) prowadzenie dzienników zajęć,

      h) prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej,

      i) inne.

 

VI .  INSTRUKTOR ds. TURYSTYKI

1. Pracownik zatrudniony w Ośrodku wykonuje zadania zawarte w rocznym planie pracy. Instruktorzy zobowiązani są do przygotowania własnych propozycji planów miesięcznych i przedstawiania ich dyrektorowi do 1 – go każdego miesiąca.

2. Pracownik GOK wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich wykonywanie.

3. Do zakresu działań i kompetencji instruktora GOK ds. Turystyki należy:

      a) programowanie  i bezpośrednie organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie gminy                       Jerzmanowice-Przeginia,

      b) realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami,                  świetlicami środowiskowymi, biblioteką, przedszkolami, organizacjami młodzieżowymi                                                i organizacjami pozarządowymi,

      c) organizacja imprez plenerowych,

      d) przygotowanie oferty turystycznej gminy Jerzmanowice-Przeginia,

      e) promowanie atrakcji turystycznych gminy Jerzmanowice-Przeginia,

      f) prowadzenie działalności szkoleniowej i promocyjnej w zakresie agroturystyki, turystyki kwalifikowanej,

      g) współpraca z organizacjami o charakterze turystycznym i sportowo-rekreacyjnym,

      h) organizacja stoisk, prezentacji, pokazów gminy Jerzmanowice-Przeginia w czasie targów, wystaw,                           festynów i innych imprez promocyjnych,

      i) prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej, i inne.

 

VII .  INSTRUKTOR GOK ds. EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

1. Pracownik zatrudniony w Ośrodku wykonuje zadania zawarte w rocznym planie pracy. Instruktorzy zobowiązani są do przygotowania własnych propozycji planów miesięcznych i przedstawiania ich dyrektorowi do 1 – go każdego miesiąca.

2. Pracownik GOK wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich wykonywanie.

3. Do zakresu działań i kompetencji instruktora GOK ds. edukacji artystycznej należy:

      a) programowanie i bezpośrednie organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie gminy                      Jerzmanowice-Przeginia,

      b) realizowanie działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu                 ze szkołami, świetlicami środowiskowymi, biblioteką, przedszkolami, organizacjami młodzieżowymi                         i organizacjami pozarządowymi,

      c) oprawa plastyczna organizowanych imprez z okazji świąt państwowych, okolicznościowych,                                          rocznic i innych,

      d) organizacja i prowadzenie kół zainteresowań i sekcji tematycznych,

      e) organizacja różnego rodzaju konkursów dla dzieci i młodzieży,

      f) prowadzenie rezerwacji sal, sprzętu i aktualizacja oferty programowej GOK o propozycje zajęć stałych,

      g) prowadzenie dzienników zajęć,

      h) prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej,

      i) inne.

 

Rozdział V

Podstawowe zasady  planowania pracy GOK

 

1. W GOK istnieje   obowiązek sporządzania następujących planów pracy:

      a) rocznego programu działania do 10 stycznia każdego roku obejmującego działania przewidziane do                        realizacji w placówce w danym roku,

      b) kwartalnego planu pracy do 5 – tego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, określającego                            najważniejsze zadania do realizacji w danym okresie oraz konkretyzującego zadania zawarte w rocznym                   programie działania,

      c) miesięcznych planów pracy wykonywanych przez pracowników merytorycznych do 1-go każdego                               miesiąca.

2. Roczny plan sporządza dyrektor GOK.

 

Rozdział VI

Organizacja pracy

 

1. Wszyscy pracownicy GOK wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy GOK.

2. Do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz uprawniony jest dyrektor.

3. Ośrodek działa na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawując nadzór nad następującymi Filiami.

      a) Filia w Przegini,

      b) Filia w Łazach,

      c) Filia w Racławicach.

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie.