STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JERZMANOWICACH

        


                   I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach został utworzony na mocy  uchwały Nr 42/76 Gminnej Rady Narodowej z dnia 6 kwietnia 1976 r.

 

§ 2

 Gminny Ośrodek Kultury zwany w dalszej części statutu GOK jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

 

§ 3

 GOK działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami).

2) Ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zmianami).

4) Niniejszego Statutu, Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia o jego utworzeniu.

 

§ 4

1. Organizatorem GOK jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, odpowiadające jego zadaniom.

 

§ 5

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury są Jerzmanowice, a obszarem jego działania jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

 

§ 6

1. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

                   II ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 7

 GOK prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury.

 

§ 8

 1. GOK  realizuje  swoje  funkcje  poprzez:

      a)     podejmowanie zadań z zakresu animacji kulturalnej środowiska,

      b)    ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką profesjonalną,

      c)     sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością  artystyczną,

      d)    organizowanie form edukacji estetycznej dzieci i młodzieży.

 

2. GOK może świadczyć usługi z zakresu zdobywania i pogłębiania wiedzy (np. organizacja kursów) oraz w zależności od swoich możliwości technicznych świadczyć usługi :

      a) plastyczne,

      b) fotograficzne,

      c) filmowe,

      d) organizować imprezy zlecone,okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne,

      e) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.

 

3. GOK może dodatkowo prowadzić marketingowe  formy działalności między innymi:

      a) prowadzić sprzedaż giełdową,antykwaryczną książek,

      b) prowadzić  wypożyczalnię video – kaset + płyt DVD (wraz z filiami),

      c) wynajmować pomieszczenia,

      d) działalność wydawniczą i poligraficzną,

      e) inne formy,

      f) może podejmować inne zadania  wynikające z potrzeb kulturalnych środowiska.

 

Zadania ujęte w Ust. 3 GOK realizuje na podstawie Statutu, oraz dodatkowych zezwoleń, w przypadku, gdy tego  wymagają odrębne przepisy prawa.

 

§ 9

 GOK prowadzi  działalność w zakresie promocji gminy polegającą na:

      a) przygotowaniu materiałów promujących gminę,

      b) udziale w targach turystycznych i imprezach plenerowych,

      c) współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi  się promocją gminy i zrównoważonym rozwojem                                  społeczności lokalnych,

      d) inicjowaniu i pozyskiwaniu środków na zadania z zakresu infrastruktury turystycznej,

      e) prezentacja walorów i osiągnięć gminy,

      f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami kulturalnymi,

      g)upowszechnianie i popularyzacja turystyki.

  § 10

 GOK prowadzi działalność w zakresie sportu polegającą na:

      a)  współpracy z istniejącymi na terenie gminy klubami sportowymi,

      b) zaspokajaniu potrzeb w sferze sportu i rekreacji mieszkańców gminy związanych z upowszechnianiem                    kultury zdrowotnej, aktywnego wypoczynku  oraz działań związanych z propagowaniem zdrowego                           trybu życia,

      c) rozwijanie sportu i rekreacji,

      d) aktywna współpraca z innymi instytucjami i organizacjami,

      e) organizacja i koordynacja  imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

      f) wspieranie szkolnych inicjatyw sportowych.

 

                   III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 11

 

1. GOK – iem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor GOK podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną  odpowiedzialność.

§ 12

 

1. Dyrektora GOK zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Dyrektora powołuje lub odwołuje Organizator.

 

§ 13

 1. Dyrektor GOK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Pracowników GOK przyjmuje do pracy, awansuje i zwalnia dyrektor GOK.

 

§ 14

 W porozumieniu z Wójtem Gminy Dyrektor GOK może tworzyć filie, kluby, świetlice wykonujące zadania statutowe.

 

§ 15

1. Nadzór nad działalnością GOK  w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy pełni uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora GOK.

§ 16

 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK, oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez jego dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. W szczególności regulamin organizacyjny  uwzględnia wyodrębnienie w strukturze GOK filii i innych jednostek organizacyjnych GOK.

 

 

                   IV  GOSPODARKA  FINANSOWA  GOK

 

§ 17

 GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, gospodarując samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia,oraz prowadząc samodzielną gospodarkę  w ramach posiadanych środków,kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 18

 GOK jest finansowany ze środków własnych, dotacji przyznawanych przez Organizatora, a także dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów osób fizycznych, prawnych lub innych źródeł.

 

§ 19

 GOK może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe GOK-u.

 

§ 20

Podstawą gospodarki finansowej GOK  jest roczny plan finansowy,zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przekazanej przez Organizatora.

 

                   V POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 21

 Zmiany w Statucie GOK – u  dokonywane są  w trybie właściwym  dla jego nadania.